כבה נגישות

צמיחה דמוגרפית וקליטה

תכנון דמוגרפי קהילתי 

חלק מתכנון ארוך טווח עוסק בגודלו העתידי של היישוב בשנת היעד. להחלטה זו השלכות מרחיקות לכת על היבטים חברתיים וארגוניים ביישוב. יישובים קטנים של 80–100 משפחות מקיימים בדרך כלל מערכת יחסים אינטימית יותר ותקשורת בלתי אמצעית ופחות פורמלית. רמת ההיכרות בין הפרטים ותחושת הקהילתיות גבוהות גם הן. עם זה, ליישובים קטנים יהיה בדרך כלל כושר נשיאה קטן של שירותים מקומיים. לעומתם ליישובים גדולים של 300–400 משפחות יהיה בדרך כלל כושר נשיאה גדול יותר של שירותים מקומיים, אך הקהילה תזדקק לממסד מארגן כמעט בכל תחומי החיים. האחריות החברתית תחולק לשותפים רבים יותר,  ורמת ההתנדבות של הפרט כמדד לקהילתיות עשויה לרדת. לפיכך בתכנון ארוך טווח קיים מתח בין גודל היישוב הרצוי בהיבט הארגוני ובין גודל היישוב הרצוי בהיבט הקהילתי. הבחירה בין שניהם נעשית במודע, בדרך של תכנון אסטרטגי, או באופן בלתי מודע, כמציאות מתגלגלת, או כתוצר של קבלת החלטות בתחומי הצמיחה הדמוגרפית.

מלבד שאלת גודל היישוב נדרשת גם החלטת מדיניות; באיזה קצב תתבצע הצמיחה. קצב הגידול ישפיע על ההשקעות הנדרשות במבני הציבור ובשירותים לציבור וכן על המבנה הדמוגרפי של היישוב. את בחינת ההשלכות של קצב הגידול עושה התכנון הדמוגרפי הקהילתי.

א. מהו תכנון דמוגרפי קהילתי? 

תכנון דמוגרפי קהילתי נערך באמצעות הכנת תחזיות אוכלוסייה בתרחישי קצב שונים. התכנון מתבצע בסיועו של מתכנן העוסק בתחום זה, שכן הוא כרוך בהכנת תחזיות דמוגרפיות. בחיזוי משתמשים בנתוני ההגירה החזויים (חיובית ושלילית), הריבוי הטבעי (לידות ופטירות) של האוכלוסייה הקיימת והמהגרת וקידום הגילים של כלל האוכלוסיות (כל פרט באוכלוסייה הנבחנת מתבגר במשך שנות התחזית). התחזית הדמוגרפית מבוטאת בפירמידת הגילים – גרף המגדיר את החלוקה לשנתונים ביישוב ואת הפרופיל הדמוגרפי. הפרופיל הדמוגרפי כולל את גודל האוכלוסייה, את התפלגות הגילים בה, את גודל שנתוני הילדים החזויים, את שיעור הקשישים באוכלוסייה, את היחס בין גודל האוכלוסייה בגיל העבודה לגודל האוכלוסייה שאינה עובדת (יחס התלות), את חציון הגיל של האוכלוסייה ועוד. הפרופיל הדמוגרפי החזוי מנבא את כושר הנשיאה של היישוב בטווח הארוך ואת התמורות הדמוגרפיות שיחולו במרוצת הזמן.

תוצרי התהליך התכנוני הזה הם בחירת תרחיש צמיחה מתאים לתנאי היישוב וחזונו וקביעת מדיניות קצב צמיחה רצוי. 

ב. מהו תכנון דמוגרפי טוב?

רצוי לבחור תרחיש המביא לרצף דמוגרפי של שכבות הגיל השונות. לא רצוי שיישוב יבצע מהלך צמיחה רחב היקף וחד-פעמי רק כדי לגלות שבחלוף עשור הוא עומד באותה נקודת מוצא דמוגרפית, מגמת הזדקנות והתרוקנות מוסדות החינוך למשל. אפשר לתאר תהליכי צמיחה דמוגרפית ביישובים כפריים באמצעות שני תרחישי קיצון של פרופיל דמוגרפי: תרחיש הצמיחה ההומוגנית המהירה ותרחיש הגידול המאוזן.

  תרחיש הצמיחה הדמוגרפית המהירה

צמיחה מהירה נובעת מהגירה במנות גדולות של אוכלוסייה הומוגנית, בדרך כלל משפחות צעירות בגיל הפריון הבאות עם ילדיהן הצעירים. בתרחיש כזה עשוי להיווצר "בור דמוגרפי", מצב שבו נעדרות מהאוכלוסייה שכבות גיל רבות או גודל השנתון בהן קטן במיוחד. בתרחיש זה, אם הילדים באוכלוסייה הנקלטת באים ליישוב בגיל צעיר מאוד, ייעדרו ממצבת האוכלוסייה גילי בית הספר וצעירים. פער הגילים בין ההורים לילדים לא ייסגר בהעדר אופציות צמיחה נוספות (מיצוי עתודות הבנייה של היישוב, חוסר אטרקטיביות). לפיכך עתיד היישוב להזדקן כמקשה אחת, כשהתבגרות הילדים תביא גם להתרוקנות של שנתוני הגיל הצעירים בחלוף פחות מעשור. כך יחווה היישוב שנתוני שיא של ילדים בפרק זמן קצר. בחלוף פחות מעשור עשויים שירותי הגיל הרך להצטמצם ולהתנוון, ואטרקטיביות המגורים ביישוב למשפחות צעירות נוספות עתידה להיפגע. את הפרופיל הדמוגרפי ואת תהליך ההזדקנות של היישוב ראו בתרשים 6 . 

  • תרחיש הצמיחה המאוזן

תרחיש צמיחה מאוזן מביא בחשבון צמיחה במנות מדודות, שתוצאתה רצף דמוגרפי של שנתונים ויציבות יחסית בגודל השנתון. תרחיש זה מאפשר ליישוב להסדיר קיבולת שירותים בהיקף קבוע ורציף לאורך זמן. שמירה על רצף שנתונים מבטיחה את המשך פעילותם של שירותים לכלל הגילים ושומרת על אטרקטיביות המגורים ביישוב. הפרופיל הדמוגרפי ומחזור צמיחה בת קיימא מתוארים בתרשים 7.

ג. המלצות

  • לקיים בחינה דמוגרפית של רחשי הלב בתחום הצמיחה הדמוגרפית ולבחון תרחישים אפשריים נוספים. יש לבחון את היתרונות ואת החסרונות של כל אחד מהתרחישים, את כושר הנשיאה של היישוב ואת המשמעויות הכלכליות של כל אחד מן התרחישים. עדיף לקיים בחירה מושכלת בתרחיש מסוים ולהיערך אליו בעוד מועד

. • לבחון את זמינות שירותי הציבור ביישוב ואת הקיבולת שלהם ביחס לתרחישי הצמיחה

. • לקבל החלטה בתחום זה בזמן התכנון האסטרטגי של היישוב ולפחות לפני תכנונו הפיזי. כך מנות הצמיחה הרצויות יקבלו ביטוי בגודל השכונות ובמקטעי הבנייה המתוכננים. התחשבות התכנון בנושאים אלה תמנע עיכוב בביצוע תשתיות ומגורים ממושכים באתרי בנייה ותבטיח השתלבות מהירה של הדיירים החדשים בקהילה

. • לדון על גודל הקהילה הרצוי ועל התאמתו לאופי הקהילה בחזון היישוב.

החוברת המלאה:  ניהול היישוב הכפרי

לקוחות

לקוחות ממליצים

הצוות שליווה את החיזוי הדמוגרפי היה צוות רב מקצועי, וטובי השתלבה היטב בתוכו, בשיתוף פעולה מלא. יש לציין כי העבודה עם טובי הייתה נעימה מאוד ומקדמת והצליחה לגשר על פערי תפיסות בין האנשים. טובי מביאה איתה מקצועיות וראייה מערכתית, הציבה בפנינו מראה על הקיים ועל התרחישים האפשריים לעתיד. העבודה שנעשתה עבורינו, מהווה כר להמשך תכנון של המועצה ויישוביה ובסיס לקבלת החלטות מושכלות.

דיתי הרפז-מנהלת צמ"ד ויישובים, נגה גיל מנהלת אגף חינוך וקהילה

להמלצות נוספות >

לתיאום פגישה
צלצל עכשיו!

052-3234919