top of page

פרוגרמה לתכנית פינוי בינוי בקריית עקרון

המזמין

סינקו השקעות ויזמות בע"מ

 

שדה העבודה

פיתוח פרוגרמות, תכנון אזורי

 

מטרת העבודה

  • אפיון הביקוש לצרכי ציבור

  • חישוב הקצאת קרקע נדרשת לצרכי ציבור

  • עריכת נספח פרוגרמה למבני ציבור בשטח התכנית

התהליך     

  • בחינת היקף יחידות הדיור החזוי במתחם.

  • איתור היקף שטחי הציבור הקיימים בתוכניות באזור ההשפעה.

  • בחינת היקף שטחי הציבור הנדרש באופן נורמטיבי, עפ"י המדריך להקצאות קרקע לצרכי ציבור של משרד הפנים ועפ"י הפרוגרמה של התוכנית הכוללנית.

  • בחינת הצורך בשטחי ציבור נוספים, הנדרשים כתוצאה משימושים ייחודיים בתוכנית, ככל שקיימים.

  • עריכת הנספח הפרוגרמתי באופן המותאם להיכלל במסמכי התוכנית

  • פיתוח המלצות פרוגרמתיות להטמעה בתוכנית.

תוצרים

​•    נספח פרוגרמה

הכנת פרוגרמות

דף הבית / פרויקטים / הכנת פרוגרמות / פרוגרמה לקריית עקרון

bottom of page