top of page

ניהול תכנית מתאר כוללנית עמק המעיינות

תכניות אב ומתאר
עמק המעיינות מצב מוצע

המזמין

מנהל התכנון והמועצה האזורית עמק המעיינות

 

שדה העבודה 

פיתוח מוניציפלי, תשתיות, תכנון דמוגרפי, כלכלת המועצה, נוף ושטחים פתוחים, תיירות, חקלאות, שימור, מיזמי אנרגיה, אפיון מגורים, שרותי ציבור,

 

מטרת העבודה 

הנעת תהליך צמיחה אזורי.

תכנית המתאר, על אף שאיננה מפורטת, תנחה את התכניות המפורטות שיוכנו בהמשך. היתרון בכך בא לידי ביטוי בקיצור תהליכים: ככל שהוועדה המקומית מוסמכת, התכניות המפורטות שתיגזרנה יהיו בסמכות הוועדה המקומית.

 

מישורי עבודה 

  1. מישור יישובי

  2. מישור מועצתי

  3. מישור זהות היישובים

 

רכיבי התכנית

  • דוח מצב קיים וגיבוש תובנות

  • סוגיות ברמת הישוב > גיבוש חלופות

  • סוגיות ברמת המרחב > גיבוש חלופות

  • עיבוד מסמכי תכנית

  • הגשת מסמכי התכנית

  • קידום התכנית במוסדות התכנון

דף הבית / פרויקטים / תכניות אב ומתאר / תכנית מתאר כוללנית עמק המעיינות

bottom of page