top of page

תכנית אב לחינוך למועצה מקומית מיתר

הכנת פרוגרמות

המזמין

מועצה מקומית מיתר

 

שדה העבודה 

פיתוח מוניציפלי, תשתיות, תכנון דמוגרפי

 

מטרת העבודה 

לתת בידי המזמין כלים לפיתוח מערכת החינוך במועצה בעשור הקרוב, בראייה ארוכת טווח.

 

ההחלטות הנדרשות 

בין השאר תענה העבודה על השאלות הבאות:

 

  1. כמה תלמידים, בכלל שירותי החינוך, יהיו  בשנות היעד של התוכנית?

  2. מה צפוי להיות פילוח הגילאים בגבולות שנות היעד של התוכנית?

  3. בתסריט עסקים כרגיל, מה צפוייה להיות פריסת המגורים של תלמידי המועצה המקומית?

  4. האם יהיה צורך לבצע שינוי באזורי הרישום של תלמידי היישוב בטווח שנות היעד?

 

תוצרים

  • תחזית תלמידים רציפה לשנות היעד של התחזית.

  • מפת מוסדות חינוך קיימת ועתידית לשנת היעד.

  • כלי לפיתוח מדיניות בנושא פרישת מוסדות החינוך, שישמשו בסיס לקבלת החלטות אופרטיביות להמשך פיתוח מערכת החינוך.

דף הבית / פרויקטים / הכנת פרוגרמות / תכנית אב לחינוך למועצה מקומית מיתר

תמונה של גרפים המראים תחזית תלמידים
bottom of page