top of page

בחינת התכנות לשדה סולארי

איתור קרקעות

המטרה

לבחון את ההתכנות של הקמת שדה סולארי בהיבט התכנוני.

 

מאפייני הבדיקה

  • הערכה ראשונית של מאפייני האתר

  • ניתוח GIS ניתוח האתר על גבי תכניות ארציות, מחוזיות, מפורטות, מסמכי מדיניות תקפים

דף הבית / פרויקטים / איתור קרקעות לפתוח / בחינת התכנות לשדה סולארי

אדמית
bottom of page