top of page

פרוגרמה למרכז ספורט אזורי

המזמין

עמותת סיכוי

 

שדה העבודה

פיתוח פרוגרמות, תכנון אזורי

 

מטרת העבודה

יציקת תוכן להחלטת ראשי רשויות בצפון לשתף פעולה בתחום הספורט, באמצעות הקמת מרכז ספורט אזורי.

 

ההחלטות הנדרשות 

•    אילו מתקני ספורט חסרים במרחב הרלוונטי?

•    אילו פעילויות ספורט צריך לשמר במרחב היישובי, ואילו יש להעביר לרמה האזורית?

•    ברמה האזורית, היכן נכון למקם את מרכז הספורט המתוכנן?

•  אילו פעילויות ספורט צריך לשמר במרחב היישובי, ואילו יש להעביר לרמה האזורית?מהם השלבים לפיתוח אזורי בתחום הספורט?

 

התהליך

•    איסוף מידע על המצב הקיים בתחום הספורט במועצה.

•    ניתוח המידע והגדרת צרכים

•    פיתוח מדיניות תואמת צרכים

•    איתור קרקעות מתאימות להקמת מרכז הספורט האזורי

•    תרגום הצרכים למימדים ותכולה פיזית

תוצרים

 

​•    איסוף מידע על המצב הקיים בתחום הספורט בכל הרשויות המקומיות המעורבות

•    מיפוי מתקני הספורט ופיזור ספורטאים במרחב

•    פרוגרמת מבנים ושטחים פתוחים למרכז ספורט אזורי: רשימת מתקני ספורט דרושים,
     שימושים נלווים ופרוט הנימוקים והנסיבות.

•    איתור קרקע בעלת התכנות להקמה. תכנית לשילוב הקהילה בתפעול והגנה על המתקן. מדיניות שלבית לפיתוח.

הכנת פרוגרמות

דף הבית / פרויקטים / הכנת פרוגרמות / פרוגרמה למרכז ספורט אזורי

מרכז ספורט אזורי
מרכז ספורט אזורי
bottom of page