top of page

מידע תכנוני - פרוגרמה לפיתוח ציר 85

תכנון אסטרטגי
אשכול בית הכרם

המזמין

אשכול בית הכרם

 

מטרת העבודה 

הכנת תשתית מידע כבסיס לעבודה, איתור אסטרטגיות פיתוח קיימות, איתור וניתוח מסמכי מדיניות לפיתוח האשכול
איתור ומיפוי משאבי המקום

פרוגרמה לפיתוח הציר

  • יצירת מסגרת פעולה לפיתוח כלכלי חברתי של אשכול בית הכרם

  • כלי לגיוס תקציבים לפיתוח האשכול

  • בסיס מידע לניהול שוטף של האשכול

 

דף הבית / פרויקטים / תכנון אסטרטגי / מידע תכנוני - אשכול בית הכרם

bottom of page