top of page

תחזית אוכלוסיה למוא"ז שער הנגב

אייקון המתאר תכנון דמוגרפי

המזמין

מועצה אזורית שער הנגב

 

שדה העבודה 

פיתוח מוניציפלי, תכנון דמוגרפי

 

מטרת העבודה 

המועצה מבקשת לבחון את המצב הדמוגרפי בישוביה, לאחר השלמתם של צעדי צמיחה בעשור האחרון.

לטובת היערכות לעשור הקרוב ולגל הבא של הצמיחה בכל תחומי החיים.

 

רכיבי העבודה הנדרשת 

  1. אפיון פרופיל דמוגרפי יישובי: איתור נתוני האוכלוסייה הקיימת, במונחי מספר נפשות ומספר משקי בית, בחלוקה לאוכלוסייה קבועה וזמנית, וסטטוס משפטי. ברור צפי קליטה יישובי, ברור סטטיסטי של מקדמי הגירה ופריון (על סמך נתוני המימ"ד או מרשם תושבים זמין אחר), בחינת קיבולת בנייה למגורים בתכניות מאושרות ובחינת פוטנציאל הגידול הכולל של היישובים. בחינת תוכניות הגידול של היישובים והפקת לוח הגירה חזויה של משקי בית.

  2. הכנת תחזית אוכלוסייה לטווח של עשור בכל יישוב, עפ"י הנתונים שנאספו. התחזית תפורט לרצף העשור הקרוב. סיכומים יוצגו בחיתוכים של 5 שנים (חומש ועשור).

  3. ניתוח תחזיות האוכלוסייה בהיבטים הבאים: קיימות תרחישי הצמיחה של היישובים, ומשמעותם לטווח הארוך. פיתוח המלצות פנייה ליישובים בהם קצב הקליטה המתוכנן, עשוי לפגום ברצף הדמוגרפי של היישוב

  4. ניתוח צרכי ציבור נדרשים בהתאם לתחזית

 

תוצרים

אוגדן לשימוש המועצה: הכנת תבנית מותאמת, מסגרת מדדים משווים בין יישובי המועצה, סיכום פרוגרמתי, תמצית ההמלצות, סיכום תחזית בתי הספר.

דף הבית / פרויקטים / תכנון דמוגרפי / תחזית אוכלוסיה למוא"ז שער הנגב

דוגמאות לגרפים של ניתוח תחזית אוכלוסיה
bottom of page